БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за поръчки над 50 лв.

Правила и условия

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя поръчка на стоки (книги) на потребителите/клиентите си посредством форма за онлайн поръчка на www.robertino.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.robertino.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.robertino.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са онлайн каталог на цялата продуктова линия на търговеца.
 4. След кликане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с/без ДДС.
 7. Доставката е фиксирана на цена от 5 лв. на цялата територия на република България. Всяка доставка ивън територията на страната следва да бъде заплатена по съответните куриерски тарифи от Потребителя / Клиента.
 8. Търговецът се задължава да достави поръчания артикул в срок най-малко 24 часа (в работно време), но не повече от 96 часа ( в работно време). Официалните неработни дни не се включват в посочените срокове.
 9. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 10. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

  10а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

  10б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

  10в. В случай на несъответствие или повреда, клиентът може да върне закупената стока в срок от 14 календарни дни. Разходите по куриерските услуги в този случай се поемат от потребителя/клиента.
 11. Цените, посочени на сайта включват цената на всеки от продуктите с ДДС, както и цена за доставка – фиксирана на 5 лв. Транспортът на стоките се извършва единствено в рамките на България. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
 12. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след попълване на данните си/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.robertino.bg
 13. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 14. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 15. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.robertino.bg. Плащането се извършва единствено след получаване на стоката с наложен платеж, директно на куриера.
 16. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Мотове ЕООД услуги;
 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.robertino.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

  16а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
 1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.robertino.bg
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен.

ВАЖНО: „Робертино ООД“ събира определен тип лични данни, съобразявайки се напълно с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила от 25.05.2018.

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и може да използва информацията на регистрираните потребители, както и на тези, които са направили поръчка през сайта на robertino.bg, единствено за рекламни цели и директен маркетинг свързани единствено и само със сайта на търговеца.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица при никакви обстоятелства.
 3. Данните, събирани от ТЪРГОВЕЦА, включват ИМЕ, ФАМИЛИЯ и АКТУАЛЕН ИМЕЙЛ АДРЕС. Данните, събирани от ТЪРГОВЕЦА при поръчка, включват ИМЕ и ФАМИЛИЯ, АКТУАЛЕН АДРЕС, ИМЕЙЛ АДРЕС, ТЕЛЕФОН, като от гореизброените ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да разполага единствено с ИМЕЙЛ адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ за целите на разпращане на търговски съобщения от Робертино ООД.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се отпише във всеки един момент от бюлетина на РОБЕРТИНО ООД през съответния линк в края на всяко рекламно съобщение.
 7. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

ПОЛИТИКА  за защита на личните данни на „РОБЕРТИНО“ ООД/Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субектите на данни съгласно чл. 13. от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета /GDPR/


 I. Информация относно Администратора на лични данни1. Този сайт се притежава и управлява от „Робертино“ ООД – българско търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205579165, с основна дейност – издаване на книги и със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1142, район „Средец“, бул. „Патриарх Евтимий“ No 1, вх. А, ет. 4.2. „Робертино“ ООД е „администратор“ на лични данни по смисъла на чл.4., т. 7. от GDPR. 3. При въпроси относно сигурността на личните Ви данни можете да се обръщате към отговорното лице  за защита на данните в „Робертино“ ООД - Владимир Владимиров, e-mail: [email protected] , 359885031677 


II. Цели и правно основание на обработването на лични данни
4. Администраторът обработва лични данни на своите клиенти /субекти на лични данни/ за следните цели:4.1. За управление и изпълнение на подадени заявки за продукти или услуги.4.2. За извършване на плащания на поръчани от Вас продукти или услуги.4.3. За изпращане на заявените продукти чрез куриер.4.4. За осъществяване на връзка с Вас като наши клиенти.4.5. За абонамент за нашия информационен бюлетин /нюзлетър/.4.6. За изпращане на реклами за предлагани от нас нови продукти или услуги.5. Правното основание за обработване на личните Ви данни е:5.1. Съгласие от субекта на данните. Съгласие за обработване на лични данни, означава, че Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените цели. 5.2. За изпълнението на договор, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки преди сключването на договор по искане от Ваша страна;6. С кликването на бутон „Приемам“ върху Политиката за защита на личните данни на „Робертино“ ООД, Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите, обявени в тази Политика.7. За разглеждане на сайта не се изисква регистрация и не се предоставят лични данни. 

III. Категории лични данни, които обработваме:7. Администраторът обработва следните категории общи лични данни:- Име, презиме, фамилия; - телефонен номер;- адрес за кореспонденция;- e-mail адрес;- IP адрес;- номер на банкова карта при извършване на плащане чрез дебитна или кредитна карта;- информация свързана с Paypal акаунт, ако клиентът е избрал този начин на плащане.8. Администраторът не събира специални категории лични данни. 

IV. Получатели/категории получатели на лични данни9. Администраторът може да предостави Ваши лични данни на следните категории получатели:– доставчици на платежни услуги (банка, PayPal, ePay),– куриерски фирми, с която доставяме заявените от Вас продукти,- КлаудКарт ООД – в случай, че фирмата се нуждае от данните Ви, за да разреши софтуерен проблем с Вашата поръчка,10. Администраторът не предава лични данни на трети държави или международни организации.

V. Срок за съхранение на лични данни / Критерии за определяне на срока.11. Предоставените от нашите клиенти лични данни във връзка с изпълнена поръчка/договор ще бъдат съхранявани до изтичане на предвидения в  Закона за счетоводството 10-годишен срок.12. При незавършена поръчка въведените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани в продължение на 30 дни, след което ще Ви информираме за нейния статус и за Вашите опции вследствие на това. В случай, че поръчката не бъде завършена, въведените лични данни се изтриват в срок до 30 дни.13. Предоставените от Вас лични данни за регистрация в сайта ще бъдат съхранявани за срока на регистрацията. Можете да направите заявка без регистрация, по телефон и на и-мейл- +359879033206 ; [email protected]


VI. Права на субектите на лични данни14. Като клиенти на „Робертино“ ООД и субекти на лични данни Вие имате следните права:- Да поискате копие от Вашите лични данни и достъп до личните си данни;- Да поискате личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор или да поискате ние да го направим.- Да поискате да коригираме неточните Ви лични данни, както и данните, които вече не са актуални;- Да поискате от личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили своето съгласие; когато сте възразили срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.- Да поискате от администратора  да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. - Да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време; Чрез имейл до Издателството – [email protected] Да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);- Да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;- Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране;- При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.- Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган в Р. България: Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg), чрез Администратора или чрез лицето по защита на данните на посочените по-горе данни за контакт.


„Робертино“ ООД

 

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки